Szanowni Państwo,

Prawa i obowiązki ulegają przedawnieniu. Możliwość wykonania praw i obowiązków powstałych w zakresie działalności gospodarczej upływa nawet po 6 miesiącach. Okres ten nie może zostać skrócony ani przedłużony. Po upływie tego okresu, nawet przed sądem nie można żądać ich wykonania.

Proszę pamiętać - jeśli kontrahent nie płaci - czyni to w określonym celu, bądź z określonego powodu.

Potwierdzenie /porozumienie, ugoda, pismo uznaniowe, saldo/ podpisane przez osoby nieuprawnione /dyrektor, księgowy, pracownik/, nie wpływa na przerwanie biegu przedawnienia.

Podstawa prawna: Art. 117-120, 123 554 KC, przepisy szczególne,uchwała SN - III CZP 39/95 OSNC 1995/9/120, wyrok SN - II CKN 103/99 LEX nr 52371.